สิ่งควรรู้เกี่ยวกับโดเมนเนม
 

 หลักที่ใช้ในการตั้งชื่อ โดเมนเนม
- ความยาวของชื่อ ตั้งได้ไม่เกิน 67 ตัวอักษร
- สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้้
- ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าชื่อ domain name
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้
- ห้ามเว้นวรรคในชื่อ domain name

 การทำงานของโดเมนเนม
ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะใช้กลุ่มตัวเลข 4 กลุ่ม ที่คั่นด้วยจุด เช่น 11.12.333.123 หรือที่รู้จักกันในชื่อของ IP Address ในการระบุตำแหน่งของ Website ต่างๆ เพื่อให้รู้ว่า อยู่บนเครื่องใด และอยู่ในเครือข่ายใด แต่เนื่องจาก IP Address อยู่ในรูปของตัวเลขซึ่งยาก แก่การจดจำ ดังนั้นจึงเป็นการ สะดวกกว่าที่จะใช้ชื่อ หรือกลุ่มของตัวอักษร ซึ่งก็คือ Domain Name ในการอ้างอิงแทน โดยจะอาศัย DNS Server มาช่วยจับคู่ IP Address และ Domain name เข้าด้วยกัน ดังนั้นเมื่อมีผู้ต้องการที่จะ เรียกดู Website ของท่าน ไม่ว่าจะทราบ IP Address หรือ Domain name เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่ผิดพลาด

 
 วงจรชีวิตโดเมนเนม
เมื่อโดเมนหมดอายุลง หน้าเพ็จจะถูกแสดงเป็น Default ของหน้าเว็บไซต์ ของ Registrar แต่ละราย

วันที่ 1-45 เมื่อโดเมนหมดอายุลงผู้เป็นเจ้าของสามารถดำเนินการต่ออายุ ได้ภายใน 1-45 วัน ในระหว่างนี้ โดเมนจะไม่สามารถใช้งานได้ อีเมล์ต่างๆ ที่ถูกส่งมายังโดเมนดังกล่าวจะถูกตีกลับ ระหว่างนี้โดเมนยากที่จะ Transfer Domain เพื่อไปต่ออายุกับผู้ให้บริการ
แนะว่า ควรต่ออายุกับผู้ให้บริการรายเดิมก่อนที่โดเมนจะหลุดสู่ในช่วงต่อไป เมื่อดำเนินการต่ออายุแล้วโดเมนจะกลับมาใช้งานได้ ปกติภายใน 1-48 ชม. โดยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอธิเช่น การอับเดทช้าเร็ว ของอินเตอร์เน็ตปลายทางของผู้เรียกเข้าเว็บไซต์

วันที่ 45-75 โดเมนจะเข้าสู่ช่วง Redemption Period ซึ่งจะใช้เวลา 30 วัน โดเมนจะไม่อยู่ในความดูแลของ ผู้ให้บริการรายใด ผู้เป็นเจ้าของโดเมน สามารถขอต่ออายุโดเมนได้ แต่ต้องเสียค่าบริการในการนำโดเมนของท่านกลับมาในราคาหลายพันบาท

หลังจากวันที่ 75 โดเมนจะเข้าสู่ช่วง Pending Delete ซึ่งจะกินระยะเวลา 1-5 วัน โดเมนจะถูกลบออกจากระบบ เมื่อตรวจสอบ (Whois) จะพบว่ามีสถานะว่าง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วไปสามารถจดโดเมนชื่อนั้นๆ ใหม่ได้ หากโดเมนมีชื่อ หรือเป็นที่น่าสนใจ อาจถูกแย่งจดทะเบียนในทันที โดยคน หรือระบบบางประเภท เพื่อนำโดเมนดังกล่าวมาประกาศขายเพื่อเก็งกำไร ฉนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของโดเมน ควรให้ความใส่ใจกับโดเมนของท่าน

ทั้งนี้ก่อนและเมื่อโดเมนหมดอายุลง จะมีจดหมายจากระบบแจ้งวันก่อนที่จะหมดอายุ และวันที่หมดอายุไปยังอีเมล์ ผู้ที่เป็นเจ้าของโดเมนเสมอ ฉะนั้นแล้ว สิ่งสำคัญอันดับต้นๆ คือ อีเมล์ ที่ใช้ในการจดทะเบียนโดเมนเนม ต้องเป็นอีเมล์ที่ใช้งานได้จริง ในปัจจุบัน เพราะอีเมล์จะเป็นส่วนหลักที่จะใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของโดเมนของเราได้อีกด้วย ในกรณีที่เกิดปัญหา ในการให้บริการ ต่างๆ

 

 ความหมายของโดเมนเนม

.Com (commercial) สำหรับกลุ่มองค์กรการค้า ซึ่งเป็นที่นิยมสูงสุด ใช้กันทั่วไป
.Net (network) สำหรับกลุ่มองค์กรบริหารเครือข่าย
.Org (non-profit organization) สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
.Biz (Business) สำหรับกลุ่มองค์กรการค้า
.Info (Information) สำหรับเว็บไซต์ให้ข้อมูลต่างๆ


 จดโดเมนของไทย (THNIC)
   
.CO.TH สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ

ผู้สมัครขอลงทะเบียนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการลงทะเบียนโดเมนเนมจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่หนึ่ง คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร

 
• ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมาจากชื่อองค์กรได้
• หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
 
1. องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 
เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
2. องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
 
เอกสาร :
I.   หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
II.  หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
III. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
 
- รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
- รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH

แบบที่สอง คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ

 
• ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
• เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจำเป็นต้องถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
 
เอกสาร : หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ

เอกสารที่ใช้ประกอบการแก้ไขข้อมูลโดเมนเนม
(เฉพาะกรณีที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จำเป็น เช่น เปลี่ยนแปลง email address ของทั้ง administrative contact และ technical contact เป็นต้น)
 
เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท (เฉพาะหน้าแรก) พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองการขอแก้ไขข้อมูล โดเมนเนมโดยหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท

____________________

.IN.TH สำหรับหน่วยงานทุกประเภทและบุคคลทั่วไป

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่หนึ่ง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร
 
เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม), ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

แบบที่สอง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล
 
เอกสาร : สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ
* * ค่าบริการในการจดทะเบียนโดเมนเนมครั้งแรกคือ 2,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งครอบคงาน 2 ปี **

____________________

.AC.TH สำหรับสถาบันการศึกษา

ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 
เอกสาร : หนังสือจัดตั้งโรงเรียน
* * กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน * *

____________________

.GO.TH สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล

ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย
 
เอกสาร : หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ

____________________

.NET.TH สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ISP)

ซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดบริการจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) หรือผู้ได้รับสิทธิในการให้บรืการจาก ISP โดยมีหนังสือยืนยันจาก ISP นั้นๆ
 
เอกสาร : หนังสือรับรองจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึ่งรับรองสถานะขององค์กรว่าเป็นผู้ให้บริการทางด้านเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานผู้ให้บริการทางด้านเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งรับรองหน่วยงานที่ต้องการจดทะเบียนโดเมนเนมนี้เป็นหน่วยงานย่อยที่ให้บริการทางด้าน เครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (sub ISP)

____________________

.OR.TH สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 
เอกสาร : หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
* * กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง * *

____________________


.MI.TH สำหรับหน่วยงานทางทหาร
 
เอกสาร : หนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้
สำหรับแบบฟอร์มและวิธีการขอหนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด รบกวนอ่านที่

____________________
 

แหล่งข้อมูล THNIC

 
 
 
 
 
Copyright © Merit-Network.Com All Rights Reserved
Merit Network Company Limited | 120 Soi Somtavil, Taksin44 Rd, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600