ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บโฮสติ้ง
 

เว็บโฮสติ้งเราตั้งอยู่ในไทย เน้นคุณภาพ แต่ราคามิตรภาพ เว็บโฮสติ้งเราไม่เน้นกำไรมาก แต่เน้นคุณภาพ เราได้ใช้บริการ Data Center ของ กสท (CAT) ชั้น 13 โดยเครื่องแม่ข่าย (Hosting Server) ตั้งอยู่ที่ อาคาร กสท. โทรคมนาคม (บางรัก)

รายละเอียดเครื่องแม่ข่าย(Hosting Server)

Dell R200 Quad core Xeon Pro
Intel(R) Xeon(R) CPU X3220 @ 2.40GHz
RAM 4GB
HDD SATAII
Daily Backup

ท่านจึงมั่นใจในคุณภาพของเราได้

CAT-IDC
บริการ CAT Internet Data Center [CAT-IDC] หรือ บริการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร
ตั้งแต่ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ลูกค้า ไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบริษัทห้างร้านต่างๆทั้งรายเล็กหรือ
รายใหญ่ หรือ SME สามารถเลือกใช้บริการได้ทุกรูปแบบ
 
ศักยภาพของระบบที่ครบวงจร
•
No Downtime ด้วย SLA (Service Level Agreement) ที่ให้กับลูกค้าในระดับ 99.9%
    ทำได้โดยการมีระบบ Redundant ทุกๆส่วน
•
High Security ใน 2 ระดับ
  1. Network Security: CAT-IDC ได้วางระบบป้องกันเครือข่าย (Firewall)
  ไว้ 2 ลำดับชั้น ชั้นแรกเป็นส่วนของ Hardware และชั้นที่ 2 เป็นส่วนของ Software
  2. Policy Security: CAT-IDC มีระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) ในการตรวจจับ
  ผู้ที่เข้า-ออกภายในศูนย์ ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control) ทั้งแบบ
  Proximity และ Fingerprint
•
Excellent Management
  1. Directory service: สามารถทำการบริหารงาน จัดการ ตรวจสอบ จัดเก็บ
  ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ และรวมถึงการจัดการทางด้าน
  ความปลอดภัยของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ
  2. Software Management โดย ผู้ดูแลระบบสามารถ Access เข้าไปจัดการ
  บริหารได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
•
Data Back up
  1. ระบบ Back up ของ CAT-IDC มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆไว้ที่อุปกรณ์ NAS
  ก่อนจัดเก็บข้อมูลไว้ที่อุปกรณ์ระบบ SAN (Storage Area Network)
  2. ระบบ Back up ของ Cooperate 
•
ระบบอำนวยความสะดวก (Facility)
  Facilities ศูนย์ได้จัดเตรียมชุดระบบอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับลูกค้า ดังนี้
 
ระบบบันทึกภาพ
เป็นระบบ CCTV ที่จะทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีความเคลื่อนไหว ตามจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับอยู่ ระบบสามารถจะจัดเก็บข้อมูลได้นานที่สุด และสามารถตรวจดูความเคลื่อนไหวย้อนหลังได้ง่ายและรวดเร็วและสามารถ เรียกดูภาพที่บันทึกผ่านทาง Web ได้
 
ระบบป้องกันอัคคีภัย
ใช้สารพิเศษในการดับเพลิง คือ FM-200 ที่ไม่เกิดปัญหากับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ในกรณีไฟไหม้ มีการวางระบบหัวฉีดทั่วพื้นที่ สามารถตั้งค่าการดับเพลิงในแบบอัตโนมัติ (Auto) และแบบปกติด้วยมือได้ (Manual) ระบบดับเพลิงนี้จะมีตัวตรวจจับควันไฟ ส่งสัญญาณไปให้ตัวควบคุมฉีดสารดับไฟออกมา อุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อเป็นตัวเซ็นเซอร์ เรียกว่า VESDA (Very Early Smoke Detector Apparatus)
 
ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า
มีระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ามายังอาคาร กสท โทรคมนาคมจาก กฟน. จำนวน 2 เส้นทางรวมทั้งภายในอาคารเองยังมีระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) และอุปกรณ์ Generator จำนวน 6 ตัวขนาดประมาณ 1,900 แรงม้า เพื่อปั่นกระแสไฟฟ้าหากเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ
 
ระบบไฟฟ้าสำรอง
นอกเหนือจากการมีระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) และอุปกรณ์ Generator ของอาคารแล้ว ยังมีระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง(UPS) ของศูนย์ฯ แยกต่างหากจากกันเพื่อรองรับการให้บริการโดยเฉพาะ
 
ระบบปรับอากาศและกระจายความเย็น
ระบบดังกล่าวใช้ทั้ง 2 ประเภท คือ ระบบ Cooling Tower และ ระบบ Water Cooled Chiller การกระจายความเย็นจะใช้เทคนิคการปล่อยลมเย็นใต้พื้น
 
ระบบ Network Infrastructure
ระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดจุดเสีย ณ จุดใดจุดหนึ่ง โดยการออกแบบให้มีการ ทำงานแบบ Redundant กันของ Network รวมถึงการทำ Network Loadbalancing ซึ่งช่วย แบ่งเบาภาระการทำงานให้ซึ่งกันและกัน หากอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเสียหรือหยุดการทำงาน ระบบก็ยังสามารถใช้งานต่อไปได้ มีอุปกรณ์ IDS System (Intrusion Detection System) และ Firewall ตรวจสอบการเข้าถึงโดย hacker, ไวรัสคอมพิวเตอร์
 
 
 
Copyright © Merit-Network.Com All Rights Reserved
Merit Network Company Limited | 120 Soi Somtavil, Taksin44 Rd, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600